Uitgever:
Ernsting.com Publications GmbH
Directeur: David Ernsting
Uitgever financiën
Schleupestr. 13
48431 Rheine

Telefoon: +49 30 - 577 055 13-0
Internet: https://www.ernsting.com
E-mail: info@ernsting.com

Amtsgericht Steinfurt HRB 12389

BTW-nummer: DE207167160

Perscontact:
presse@ernsting.com

Mediacontact:
media@ernsting.com

Algemene voorwaarden

Ernsting.com Publications GmbH biedt u onze diensten aan op basis van de volgende Algemene Voorwaarden ("AV"). Bovendien kunnen bij het gebruik van bepaalde diensten van Ernsting.com Publications GmbH speciale bepalingen van toepassing zijn die op de desbetreffende dienst van toepassing zijn. In voorkomend geval zult u hierover worden geïnformeerd voordat u van de dienst in kwestie gebruik maakt. Als u gebruik maakt van de diensten van Ernsting.com Publications GmbH, aanvaardt u de geldigheid van deze AV. Als u niet aan deze AV gebonden wenst te zijn, mag u de diensten van Ernsting.com Publications GmbH niet gebruiken!

De informatie en links op onze pagina's en in onze nieuwsbrieven zijn zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Als exploitant van deze webpagina's streeft Ernsting.com Publications GmbH er uiteraard naar dat de informatie en gegevens altijd actueel, volledig en correct zijn. Voor zover wettelijk toegestaan zijn Ernsting.com Publications GmbH en de leveranciers van gegevens en andere inhoud niet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de doorgegeven gegevens (inclusief links) of voor handelingen die op basis daarvan worden ondernomen of voor investeringen die worden gedaan op basis van de informatie die op deze webpagina's wordt gepresenteerd.

Er wordt alleen niet-bindende informatie verstrekt. De informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie. Alle gegevens zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de bezoeker van de website.

Links naar andere websites worden niet permanent gecontroleerd, daarom wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van gelinkte websites.

Ernsting.com Publications GmbH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen op de website aan te brengen.

De inhoud en de structuur van deze website worden beschermd door het auteursrecht. Voor reproductie of gebruik van de op deze website opgeslagen informatie of gegevens is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ernsting.com Publications GmbH vereist. Tijdelijke opslag op proxyservers of een cachegeheugen om de toegang te versnellen is toegestaan, op voorwaarde dat de opgeslagen bestanden niet worden gewijzigd.

Deze AV en het gebruik van de Diensten zijn onderworpen aan het Duitse recht. De bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Diensten en/of deze AV is Münster.

Privacybeleid

Inhoudsopgave

 1. Objectieve en verantwoordelijke instantie
 2. Basisinformatie over gegevensverwerking
 3. Verwerking van persoonsgegevens
 4. Verzamelen van toegangsgegevens
 5. Cookies en bereikmeting
 6. Google Analytics
 7. Google Re/Marketing Diensten
 8. Facebook Sociale Plugins
 9. Facebook remarketing
 10. Nieuwsbrief
 11. Integratie van diensten en inhoud van derden
 12. Gebruikersrechten en verwijdering
 13. Wijzigingen in het privacybeleid

1. objectieve en verantwoordelijke instantie

Deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt informatie over de aard, de omvang en het doel van de verwerking (met inbegrip van het verzamelen, verwerken en gebruiken alsmede het verkrijgen van toestemming) van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk te noemen "online-aanbod" of "website"). De verklaring gegevensbescherming geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bv. desktop of mobiel) waarop het onlineaanbod wordt uitgevoerd.

De aanbieder van het online-aanbod en de krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming verantwoordelijke instantie is Ernsting.com Publications GmbHeigenaar: David Ernsting, Schleupestr. 13, 48431 Rheine (hierna genoemd "provider", "wij" of "ons"). Voor contactgegevens, zie onze opdruk.

De term "gebruiker" omvat alle klanten en bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", moeten worden opgevat als geslachtsneutraal.

2. basisinformatie over gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften en met inachtneming van de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding. Dit betekent dat de gegevens van de gebruiker alleen worden verwerkt als daarvoor een wettelijke toestemming bestaat, met name als de gegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze contractuele diensten en onlinediensten, of wettelijk vereist zijn, of als er toestemming is gegeven.

Wij treffen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen volgens de laatste stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetten op de gegevensbescherming worden nageleefd en aldus de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, hulpmiddelen of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "derde aanbieders" genoemd) worden gebruikt en hun zetel in het buitenland is gevestigd, moet worden aangenomen dat een gegevensoverdracht plaatsvindt naar de landen waar de derde aanbieders zijn gevestigd. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats op basis van wettelijke toestemming, toestemming van de gebruiker of speciale contractuele bepalingen die de wettelijk vereiste beveiliging van de gegevens waarborgen.

3. verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden, naast het gebruik dat uitdrukkelijk in dit privacybeleid wordt vermeld, voor de volgende doeleinden verwerkt op basis van wettelijke machtigingen of toestemming van de gebruikers:

 • De levering, uitvoering, instandhouding, optimalisering en vrijwaring van onze diensten, services en gebruikersdiensten;
 • Zorgen voor een doeltreffende klantenservice en technische ondersteuning.

Wij geven de gegevens van gebruikers alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de facturering (bijv. aan een betalingsdienstaanbieder) of voor andere doeleinden indien deze noodzakelijk zijn om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen (bijv. doorgeven van adressen aan leveranciers).

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen.
Persoonsgegevens worden gewist als zij hun doel hebben bereikt en er geen verplichtingen meer zijn om ze te bewaren.

4. verzameling van toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider.

Wij gebruiken de loggegevens zonder toewijzing aan de persoon van de gebruiker of andere profilering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uitsluitend voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, veiligheid en optimalisering van ons online-aanbod. Wij behouden ons echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onwettig gebruik bestaat.

5 Cookies en bereikmeting

Cookies zijn stukjes informatie die van onze webserver of webservers van derden naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald. De gebruikers worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van de pseudonieme bereikmeting binnen het toepassingsgebied van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het bekijken van dit online aanbod is ook mogelijk onder uitsluiting van cookies. Indien de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hij verzocht de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online-aanbod.

Het is mogelijk om veel online advertentiecookies van bedrijven te bekijken via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ om te beheren.

6. google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze website door gebruikers te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, en over instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u op de website van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("informatie beheren die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen") en http://www.google.com/ads/preferences ("Bepaal welke reclame Google u laat zien").

7. google re/marketing diensten

Wij maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kortweg "Google Marketing Services") van Google Ireland Ltd, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, ("Google").

De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als gebruikers bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen voor producten waarin zij op andere websites geïnteresseerd waren, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop marketingdiensten van Google actief zijn, een code rechtstreeks door Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt bijgehouden welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij of zij heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online-aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres zal niet worden samengevoegd met gebruikersgegevens binnen andere Google-aanbiedingen. Deze informatie kan ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem advertenties worden getoond die op zijn of haar interesses zijn afgestemd.

De gebruikersgegevens worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op een cookie-gerelateerde manier verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat, vanuit het oogpunt van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de houder van de cookie, ongeacht wie deze houder van de cookie is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door "DoubleClick" over gebruikers verzamelde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

De marketingdiensten van Google die wij gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. De AdWords-klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wij integreren advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "DoubleClick". DoubleClick gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

Wij integreren ook advertenties van derden op basis van de Google-marketingdienst "AdSense". AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website of andere websites op het internet.

Een andere door ons gebruikte Google-marketingdienst is de "Google Tag Manager", met behulp waarvan verdere analyse- en marketingdiensten van Google in onze website kunnen worden geïntegreerd (bijv. "AdWords", "DoubleClick" of "Google Analytics").

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/adsHet privacybeleid van Google is beschikbaar op https://www.google.com/policies/privacy beschikbaar.

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen door marketingdiensten van Google, kunt u de instellingen en afmeldingsopties gebruiken die Google biedt: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Facebook Sociale Plugins

Ons online aanbod maakt gebruik van sociale plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk" of een "duim omhoog"-teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn apparaat een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gezonden en door laatstgenoemde in het online-aanbod geïntegreerd. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben dus geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers daarom naar gelang van ons kennisniveau.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd bij Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie van hun apparaat rechtstreeks naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn of haar IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Indien een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlineaanbieding gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet hij bij Facebook uitloggen en zijn cookies verwijderen voordat hij van onze onlineaanbieding gebruik maakt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse kant http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

9. Facebook remarketing

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van zogenaamde "Facebook-pixels" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties, zogenaamde "Facebook-advertenties", te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse in onze website hebben getoond. Dit betekent dat wij er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden volgen door na te gaan of gebruikers naar onze website werden doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hadden geklikt.

De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan onze website in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij daaruit geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties vindt u in het gegevensgebruikbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook advertenties weer te geven. Om dit te doen, kunt u de door Facebook opgezette pagina bezoeken en daar de instructies volgen over de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of de oppositie via de VS http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-kant http://www.youronlinechoices.com/ leg uit. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

10. nieuwsbrief

In de volgende informatie wordt de inhoud van onze nieuwsbrief toegelicht, alsmede de procedures voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht van bezwaar. Door u op onze nieuwsbrief in te schrijven, stemt u in met de ontvangst ervan en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de Nieuwsbrief tijdens de registratie specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruikers. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over producten, aanbiedingen, promoties en nieuws van ons bedrijf of onze partners.

Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd proces van dubbele opt-in. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die bij de aanbieder van de verzendingsdienst zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, alsmede hun andere in deze toelichting beschreven gegevens, worden opgeslagen op de servers van de aanbieder van de verzendingsdienst. De verzenddienstverlener gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te verzenden en te evalueren. Bovendien kan de verzenddienstverlener deze gegevens volgens zijn eigen informatie gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bv. voor de technische optimalisering van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, volstaat het uw e-mailadres in te voeren.

Statistische verzameling en analyses - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de verzenddienstverlener. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsmede uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. Statistisch onderzoek houdt ook in dat wordt nagegaan of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch onze bedoeling, noch die van de aanbieder van de verzendingsdienst om individuele gebruikers te observeren. De analyses dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Daarmee komt tegelijkertijd een einde aan uw toestemming voor verzending door de verzenddienstverlener en voor statistische analyses. Helaas is een afzonderlijke annulering van de verzending door de dienstverlener op het gebied van de verzending of de statistische analyse niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen.

 

11. integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud of diensten van derde aanbieders, zoals stadsplattegronden of lettertypes van andere websites, in ons onlineaanbod worden geïntegreerd. De integratie van inhoud van derde aanbieders vereist altijd dat de derde aanbieders op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker, aangezien zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn de inhoud naar de browser van de gebruiker te sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud. Bovendien kunnen de aanbieders van inhoud van derden hun eigen cookies plaatsen en de gegevens van de gebruikers voor hun eigen doeleinden verwerken. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden opgesteld. Wij zullen deze inhoud zo spaarzaam mogelijk en op een gegevensvermijdende manier gebruiken en betrouwbare derde partijen selecteren met betrekking tot gegevensbeveiliging.

De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die nadere informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, voor een deel reeds hier genoemd, mogelijkheden tot bezwaar (de zogenaamde opt-out):

12. gebruikersrechten en verwijdering van gegevens

Gebruikers hebben het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over hen hebben opgeslagen.
Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, hun toestemming in te trekken, hun persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien wordt verondersteld dat de gegevens onrechtmatig worden verwerkt.

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

13. wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of in geval van wijzigingen in de dienstverlening en de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over de verwerking van gegevens. Voor zover de toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, worden de wijzigingen alleen met de toestemming van de gebruikers aangebracht.
De gebruikers wordt verzocht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van het privacybeleid.

Status: 07.11.2021