Utgivare:
Ernsting.com Publications GmbH
Verkställande direktör: David Ernsting
Finansiell utgivare
Schleupestr. 13
48431 Rheine

Telefon: +49 30 - 577 055 13-0
Internet: https://www.ernsting.com
E-post: info@ernsting.com

Lokal domstol Steinfurt HRB 12389

Momsregistreringsnummer: DE207167160

Kontakt med pressen:
presse@ernsting.com

Kontakt med media:
media@ernsting.com

Allmänna villkor

Ernsting.com Publications GmbH tillhandahåller dig våra tjänster på grundval av följande allmänna villkor ("GTC"). Dessutom kan användningen av vissa tjänster från Ernsting.com Publications GmbH vara föremål för särskilda bestämmelser som gäller för tjänsten i fråga. Du kommer att informeras om detta innan du använder tjänsten i fråga. Om du använder Ernsting.com Publications GmbH:s tjänster erkänner du giltigheten av dessa allmänna villkor. Om du inte vill vara bunden av dessa allmänna villkor får du inte använda Ernsting.com Publications GmbH:s tjänster!

Informationen och länkarna på våra sidor och i våra nyhetsbrev har sammanställts noggrant och efter bästa förmåga. Som operatör av denna webbplats strävar Ernsting.com Publications GmbH naturligtvis efter att säkerställa att informationen och detaljerna alltid är aktuella, fullständiga och korrekta. Ernsting.com Publications GmbH och leverantörerna av data och annat innehåll är inte ansvariga, i den utsträckning som lagen tillåter, för riktigheten, aktualiteten och fullständigheten av de tillhandahållna uppgifterna (inklusive länkar) eller för åtgärder som vidtas i förlitan på dessa eller för investeringar som görs på grundval av den information som presenteras på dessa webbsidor.

Endast icke-bindande information lämnas. Informationen är endast avsedd för informationsändamål. Alla uppgifter är endast avsedda för personligt bruk av besökaren på webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser kontrolleras inte permanent, därför tas inget ansvar för innehållet på länkade webbplatser.

Ernsting.com Publications GmbH förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg på webbplatsen utan föregående meddelande.

Innehållet och strukturen på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddade. Reproduktion eller användning av information eller data som lagras på denna webbplats kräver föregående skriftligt medgivande från Ernsting.com Publications GmbH. Tillfällig lagring på proxyservrar eller i ett cacheminne i syfte att påskynda åtkomsten är tillåten, förutsatt att de lagrade filerna inte ändras.

Dessa allmänna villkor och användningen av tjänsterna regleras av tysk lag. Behörig domstol för tvister som uppstår till följd av eller i samband med användningen av tjänsterna och/eller dessa allmänna villkor är Münster.

Integritetspolicy

Innehållsförteckning

 1. Objektivt och ansvarsfullt organ
 2. Grundläggande information om databehandling
 3. Behandling av personuppgifter
 4. Insamling av åtkomstdata
 5. Cookies & räckviddsmätning
 6. Google Analytics
 7. Google Re/Marknadsföringstjänster
 8. Sociala plugins för Facebook
 9. Facebook Remarketing
 10. innehållspass
 11. Nyhetsbrev
 12. Integrering av tjänster och innehåll från tredje part
 13. Användarrättigheter och uppsägning
 14. Ändringar i integritetspolicyn

1. Objektivt och ansvarigt organ

Denna integritetspolicy klargör arten, omfattningen och syftet med behandlingen (inklusive insamling, bearbetning och användning samt inhämtande av samtycke) av personuppgifter inom vårt online-erbjudande och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll (nedan kollektivt kallat "online-erbjudande" eller "webbplats"). Integritetspolicyn gäller oavsett domäner, system, plattformar och enheter som används (t.ex. stationär eller mobil) på vilka online-erbjudandet genomförs.

Leverantören av online-erbjudandet och det organ som ansvarar för dataskydd är Ernsting.com Publications GmbHÄgare: David Ernsting, Schleupestr. 13, 48431 Rheine (nedan kallad "leverantör", "vi" eller "oss"). För kontaktuppgifter, se vårt juridiska meddelande

Begreppet "användare" omfattar alla kunder och besökare till vårt online-erbjudande. De termer som används, t.ex. "användare", ska förstås som könsneutrala.

2. Grundläggande information om databehandling

Vi behandlar endast användarnas personuppgifter i enlighet med de relevanta dataskyddsbestämmelserna i enlighet med principerna om dataminimering och dataundvikande. Detta innebär att användaruppgifter endast behandlas om det finns ett rättsligt tillstånd, särskilt om uppgifterna krävs för att tillhandahålla våra avtalsenliga tjänster och onlinetjänster eller krävs enligt lag eller om samtycke har getts.

Vi vidtar organisatoriska, avtalsenliga och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniken för att säkerställa att bestämmelserna i dataskyddslagarna följs och för att skydda de uppgifter som behandlas av oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer.

Om innehåll, verktyg eller andra medel från andra leverantörer (nedan gemensamt kallade "tredjepartsleverantörer") används inom ramen för denna sekretesspolicy och deras säte är utomlands, kan det antas att data kommer att överföras till de länder där tredjepartsleverantörerna är baserade. Överföringen av uppgifter till tredje land sker antingen på grundval av lagligt tillstånd, användarens samtycke eller särskilda avtalsklausuler som garanterar den lagstadgade säkerheten för uppgifterna.

3. Behandling av personuppgifter.

Utöver de användningsområden som uttryckligen anges i denna integritetspolicy behandlas personuppgifter för följande ändamål på grundval av rättsliga tillstånd eller användarens samtycke:

 • Tillhandahållande, utförande, underhåll, optimering och säkerhet för våra tjänster och användartjänster;
 • Säkerställa effektiv kundservice och teknisk support.

Vi överför endast användaruppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för fakturering (t.ex. till en betaltjänstleverantör) eller för andra ändamål om detta är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot användarna (t.ex. att tillhandahålla adresser till leverantörer).

Vid kontakt med oss (via kontaktformulär eller e-post) lagras användarens uppgifter i syfte att behandla förfrågan och i händelse av att följdfrågor uppstår.
Personuppgifter raderas om de har uppfyllt sitt avsedda syfte och det inte finns några lagringsskyldigheter som talar emot detta.

4. Insamling av åtkomstdata

Vi samlar in uppgifter om varje åtkomst till den server där denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler). Åtkomstdata inkluderar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängd överförda data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

Vi använder loggdata utan tilldelning till användarens person eller annan profilering i enlighet med lagstadgade bestämmelser endast för statistiska utvärderingar i syfte att driva, säkra och optimera vårt online-erbjudande. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera logguppgifterna i efterhand om det finns en motiverad misstanke om olaglig användning baserat på konkreta bevis.

5. Cookies och mätning av räckvidd

Cookies är information som överförs från vår webbserver eller tredje parts webbserver till användarens webbläsare och lagras där för senare hämtning. Användare informeras om användningen av cookies i samband med pseudonymiserad räckviddsmätning som en del av denna sekretesspolicy.

Det är också möjligt att se detta online-erbjudande utan cookies. Om användarna inte vill att cookies ska lagras på deras dator, uppmanas de att inaktivera motsvarande alternativ i systeminställningarna för sin webbläsare. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.

Det är möjligt att placera många onlineannonscookies från företag via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ att hantera.

6. Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd ("Google"). Google använder cookies. Den information som genereras av cookien om användarens användning av online-erbjudandet överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Google kommer att använda denna information för vår räkning för att analysera användarnas användning av vårt online-erbjudande, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och för att förse oss med ytterligare tjänster i samband med användningen av detta online-erbjudande och användningen av Internet. Pseudonymiserade användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarnas IP-adress förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där.

Den IP-adress som överförs av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med andra Google-data. Användare kan också förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av kakan och som rör deras användning av online-erbjudandet och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ytterligare information om Googles användning av data för reklamändamål, inställnings- och invändningsmöjligheter finns på Googles webbplats: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller appar"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Användning av uppgifter för reklamändamål"), http://www.google.de/settings/ads ("hantera information som Google använder för att visa dig reklam") och http://www.google.com/ads/preferences ("Bestäm vilka annonser Google visar dig").

7. Googles re/marketing-tjänster

Vi använder marknadsförings- och remarketingtjänsterna ("Google Marketing Services") från Google Ireland Ltd, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, ("Google").

Googles marknadsföringstjänster gör det möjligt för oss att visa annonser för och på vår webbplats på ett mer riktat sätt för att endast presentera användare med annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om användare till exempel visas annonser för produkter som de var intresserade av på andra webbplatser, kallas detta "remarketing". För dessa ändamål, när våra och andra webbplatser där Googles marknadsföringstjänster är aktiva nås, körs en kod från Google direkt av Google och så kallade (re)marketing-taggar (osynlig grafik eller kod, även känd som "web beacons") integreras på webbplatsen. Med hjälp av dessa lagras en individuell cookie, dvs. en liten fil, på användarens enhet (jämförbar teknik kan också användas istället för cookies). Cookies kan sättas av olika domäner, t.ex. google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. Denna fil registrerar vilka webbplatser användaren har besökt, vilket innehåll de är intresserade av och vilka erbjudanden de har klickat på, samt teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av online-erbjudandet. Användarens IP-adress registreras också, varigenom vi informerar Google Analytics om att IP-adressen förkortas inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra signatärstater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och endast i undantagsfall överförs den i sin helhet till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen sammanförs inte med användarens uppgifter inom andra Google-tjänster. Denna ovannämnda information kan också kombineras med sådan information från andra källor. Om användaren därefter besöker andra webbplatser kan de visas annonser som är skräddarsydda efter deras intressen.

Användardata behandlas pseudonymt som en del av Googles marknadsföringstjänster. Detta innebär att Google inte lagrar och bearbetar användarens namn eller e-postadress, utan bearbetar relevanta data i förhållande till cookies inom pseudonymiserade användarprofiler. Detta innebär att annonserna, ur Googles perspektiv, inte hanteras och visas för en specifikt identifierad person, utan för cookie-ägaren, oavsett vem denna cookie-ägare är. Detta gäller inte om en användare uttryckligen har tillåtit Google att behandla uppgifterna utan denna pseudonymisering. Den information som "DoubleClick" samlar in om användarna överförs till Google och lagras på Googles servrar i USA.

De marknadsföringstjänster från Google som vi använder inkluderar onlineannonseringsprogrammet "Google AdWords". När det gäller Google AdWords får varje AdWords-kund en annan "konverteringscookie". Cookies kan därför inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av cookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen.

Vi integrerar annonser från tredje part på grundval av Googles marknadsföringstjänst "DoubleClick". DoubleClick använder cookies för att Google och dess partnerwebbplatser ska kunna visa annonser baserat på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet.

Vi integrerar också annonser från tredje part på grundval av Googles marknadsföringstjänst "AdSense". AdSense använder cookies för att Google och dess partnerwebbplatser ska kunna visa annonser baserat på användarnas besök på denna webbplats eller andra webbplatser på Internet.

En annan marknadsföringstjänst från Google som vi använder är "Google Tag Manager", som kan användas för att integrera andra analys- och marknadsföringstjänster från Google på vår webbplats (t.ex. "AdWords", "DoubleClick" eller "Google Analytics").

Ytterligare information om Googles användning av data för marknadsföringsändamål finns på översiktssidan: https://www.google.com/policies/technologies/adsGoogles integritetspolicy finns tillgänglig på https://www.google.com/policies/privacy återvinningsbar.

Om du vill invända mot insamling av Googles marknadsföringstjänster kan du använda de inställnings- och opt-out-alternativ som tillhandahålls av Google: http://www.google.com/ads/preferences.

8. Sociala plugins för Facebook

Vårt online-erbjudande använder sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins känns igen på någon av Facebooks logotyper (vitt "f" på en blå yta, orden "Gilla", "Gefällt mir" eller en "tummen upp"-tecken) eller är märkta med tillägget "Facebook Social Plugin". En lista över Facebook Social Plugins och hur de ser ut finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När en användare öppnar en funktion i detta online-erbjudande som innehåller ett sådant plugin, upprättar deras enhet en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i pluginet överförs av Facebook direkt till användarens enhet och integreras i online-erbjudandet. Användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna. Vi har därför inget inflytande på omfattningen av de uppgifter som Facebook samlar in med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna i enlighet med vår kunskapsnivå.

Genom att integrera plugins får Facebook information om att en användare har öppnat motsvarande sida i online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook, kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användaren interagerar med insticksprogrammen, t.ex. genom att klicka på Gilla-knappen eller lämna en kommentar, överförs motsvarande information direkt från din enhet till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook är det fortfarande möjligt för Facebook att ta reda på IP-adressen och lagra den. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och den vidare behandlingen och användningen av uppgifterna av Facebook, liksom de relevanta rättigheterna och inställningsalternativen för att skydda användarnas integritet, kan hittas i Facebooks dataskyddsinformation: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare är medlem i Facebook och inte vill att Facebook samlar in uppgifter om honom eller henne via denna onlinetjänst och kopplar dessa till de medlemsuppgifter som lagras på Facebook, måste användaren logga ut från Facebook och radera sina cookies innan han eller hon använder vår onlinetjänst. Ytterligare inställningar och invändningar mot användning av data för reklamändamål är möjliga inom Facebook-profilinställningarna: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikansk-amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de gäller för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

9 Facebook Remarketing

Inom vårt online-erbjudande används så kallade "Facebook-pixlar" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är baserad i EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook bestämma besökarna på vår webbplats som en målgrupp för visning av annonser, så kallade "Facebook-annonser". Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa de Facebook-annonser som vi har placerat endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vår webbplats. Detta innebär att vi med hjälp av Facebook-pixeln vill säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte har en trakasserande effekt. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också spåra Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska ändamål och marknadsundersökningar genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons.

Facebook-pixeln integreras direkt av Facebook när du besöker vår webbplats och kan spara en så kallad cookie, dvs. en liten fil, på din enhet. Om du därefter loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad, kommer ditt besök på vår webbplats att noteras i din profil. De uppgifter som samlas in om dig är anonyma för oss, så det tillåter oss inte att dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig. Uppgifterna behandlas av Facebook i enlighet med Facebooks policy för dataanvändning. Mer information om hur remarketingpixeln fungerar och hur Facebook-annonser visas i allmänhet hittar du i Facebooks policy för dataanvändning: https://www.facebook.com/policy.php.

Du kan invända mot insamlingen av Facebook-pixeln och användningen av dina uppgifter för att visa Facebook-annonser. För att göra detta kan du gå till den sida som skapats av Facebook och följa instruktionerna om inställningarna för användningsbaserad annonsering: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller invändningen via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/ förklara. Inställningarna är plattformsoberoende, dvs. de gäller för alla enheter, oavsett om det handlar om stationära datorer eller mobila enheter.

 

10. innehållspass

På vår webbplats erbjuder vi dig en tjänst för annonsfri och spårningsfri åtkomst med contentpass till. Detta är ett erbjudande från Content Pass GmbH, Wolfswerder 58, 14532 Kleinmachnow, Tyskland. När du avropar tjänsten blir contentpass din avtalspartner.

För att kunna visa och därmed erbjuda dig denna tjänst på vår webbplats behandlar contentpass din IP-adress för vår räkning i början av ditt besök på webbplatsen. För registrering och avtalshantering av contentpass och tillhörande databehandling är contentpass registeransvarig i den mening som avses i GDPR. Vi är ensamt ansvariga för behandlingen av din IP-adress.

Grunden för databehandlingen av IP-adressen inom ramen för vår orderhantering med contentpass är vårt berättigade intresse av att erbjuda dig möjligheten att använda vår webbplats utan reklam och spårning och ditt intresse av att använda vår webbplats praktiskt taget utan reklam och spårning [art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. f) GDPR]. Dessutom uppfyller vi härmed den rättsliga skyldigheten att inhämta ett lagligt samtycke för databehandling som kräver samtycke [art. 6 avsn. 1 lit. c) GDPR].

Klicka på följande länkar för att mer om dataskydd på contentpass att uppleva logga in på ditt contentpass-kontoeller registrera dig för contentpass.

 

11:e nyhetsbrevet

Följande information förklarar innehållet i vårt nyhetsbrev samt förfarandet för registrering, utskick och statistisk utvärdering och din rätt till invändning. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till att ta emot det och till de förfaranden som beskrivs.

Nyhetsbrevets innehåll: Vi skickar endast nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallat "nyhetsbrev") med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs specifikt när du registrerar dig för nyhetsbrevet, är det avgörande för användarens samtycke. Våra nyhetsbrev innehåller också information om produkter, erbjudanden, kampanjer och nyheter från vårt företag eller våra partners.

Double opt-in och loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev sker i ett så kallat double opt-in-förfarande. Detta innebär att du efter registreringen kommer att få ett e-postmeddelande där du ombeds bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andras e-postadresser. Prenumerationer på nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med rättsliga krav. Detta inkluderar lagring av tidpunkten för registrering och bekräftelse samt IP-adressen. Ändringar av dina uppgifter som lagras av leverantören av utskickstjänsten loggas också.

E-postadresserna till våra nyhetsbrevsmottagare, liksom deras andra uppgifter som beskrivs i detta meddelande, lagras på servrarna hos leverantören av utskickstjänsten. Leverantören av utskickstjänsten använder denna information för att skicka och analysera nyhetsbrevet för vår räkning. Dessutom kan leverantören av utskickstjänsten enligt egen information använda dessa uppgifter för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera utskick och presentation av nyhetsbrevet eller för ekonomiska ändamål för att fastställa vilka länder mottagarna kommer ifrån. Leverantören av utskickstjänsten använder dock inte uppgifterna om våra nyhetsbrevsmottagare för att själv skriva till dem eller vidarebefordra dem till tredje part.

Registreringsuppgifter: För att prenumerera på nyhetsbrevet anger du bara din e-postadress.

Statistiska undersökningar och analyser - Nyhetsbreven innehåller en så kallad "web-beacon", dvs. en pixelstor fil som hämtas från utskickstjänstleverantörens server när nyhetsbrevet öppnas. Som en del av denna hämtning samlas teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, såväl som din IP-adress och tid för hämtning, initialt. Denna information används för teknisk förbättring av tjänsterna baserat på de tekniska uppgifterna eller målgrupperna och deras läsbeteende baserat på deras hämtningsplatser (som kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttiderna. Till de statistiska undersökningarna hör också att fastställa om nyhetsbreven öppnas, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl kan denna information hänföras till enskilda mottagare av nyhetsbrev. Det är dock varken vår eller utskickstjänsteleverantörens strävan att observera enskilda användare. Analyserna hjälper oss snarare att känna igen våra användares läsvanor och att anpassa vårt innehåll till dem eller att skicka olika innehåll efter våra användares intressen.

Avbokning/återkallelse - Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke. Samtidigt upphör ditt samtycke till att det skickas av leverantören av utskickstjänsten och de statistiska analyserna att gälla. Tyvärr är det inte möjligt att avbeställa utskicket från leverantören av utskickstjänsten eller de statistiska analyserna separat. I slutet av varje nyhetsbrev hittar du en länk för att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

 

12. integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Det kan hända att innehåll eller tjänster från tredjepartsleverantörer, till exempel stadskartor eller teckensnitt från andra webbplatser, integreras i vårt online-erbjudande. Integreringen av innehåll från tredjepartsleverantörer kräver alltid att tredjepartsleverantörerna känner igen användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till användarens webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Dessutom kan leverantörerna av innehåll från tredje part ställa in sina egna cookies och behandla användarens data för sina egna ändamål. Användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna. Vi kommer att använda detta innehåll på ett datalagrande och dataundvikande sätt så långt som möjligt och välja pålitliga tredjepartsleverantörer med avseende på datasäkerhet.

Följande presentation ger en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras dataskyddsdeklarationer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av data och, i vissa fall som redan nämns här, alternativ för invändning (så kallad opt-out):

13. Användares rättigheter och radering av uppgifter

Användare har rätt att, på begäran och kostnadsfritt, få information om de personuppgifter som vi har lagrat om dem.
Dessutom har användarna rätt att korrigera felaktiga uppgifter, återkalla samtycke, blockera och radera sina personuppgifter samt rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av antagandet om olaglig databehandling.

De uppgifter som lagras av oss kommer att raderas så snart de inte längre behövs för sitt avsedda ändamål och raderingen inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter.

14. ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn för att anpassa den till ändrade rättsliga situationer eller vid ändringar av tjänsten och databehandlingen. Detta gäller dock endast i fråga om förklaringar om databehandling. Om användarens samtycke krävs eller om delar av sekretesspolicyn innehåller bestämmelser om avtalsförhållandet med användarna, kommer ändringarna endast att göras med användarens samtycke.
Användare uppmanas att regelbundet informera sig om innehållet i sekretesspolicyn.

Status: 03.02.2024